مسکن پزشکان منطقه 22 تهران

تعاونی مسکن کارکنان ، پزشکان، متخصصان و کادر درمانی نبوت