شهرک ویلایی لوکس پزشکان در بابلسر

تعاونی مسکن کارکنان ، پزشکان، متخصصان و کادر درمانی نبوت