دکتر امینه کاشانیان

مدیرعامل تعاونی مسکن پزشکان و کارکنان کادر درمانی و درمانگاهها و بیمارستانهای کشور